Voortgangsdocument RES U16: Op weg naar meer duurzame energie in 2030

26-04-2023

De Voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie van de RES U16 laat zien dat er groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

Om de ambitie die is vastgesteld in de RES 1.0 te realiseren voor 2030 is het noodzakelijk om de aankomende jaren de uitvoering te continueren en versnellen. Daarnaast worden voorbereidingen gestart voor een herijking van de RES in 2025.

Elke twee jaar geven de gemeenten, waterschappen en provincie in een Voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Zij werken samen om hun ambitie, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, voor 2030 te realiseren. RES U16 heeft de ambitie 1,8 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land en op daken op te wekken. Daarnaast werken we binnen de RES U16 aan het overstappen naar duurzame warmtebronnen. Wilt u weten wat de RES U16 heeft bereikt? Download nu de Voortgangsrapportage.

Wat hebben we bereikt binnen de RES U16?

Vanaf de vaststelling van de RES 1.0 in oktober 2021 in, werken alle 21 lokale en provinciale overheidsorganisaties samen aan de uitwerking in concrete plannen. Deze plannen gaan over het realiseren van duurzame opwek in de vorm van zonnevelden op land, windmolens op land en zonnepanelen op grote daken. Maar ook het overschakelen van gas naar duurzame warmtebronnen. De RES U16 heeft inmiddels 0,12 TWh zon- en windenergie op land gerealiseerd en is 0,51 TWh van de opgave in projecten geconcretiseerd. Voor de resterende opgave tot 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit zetten we in op de realisatie van zon op dak en de verdere ontwikkeling van  zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens. 

De invulling, concretisering en het tempo van de uitvoering van de zon- en windenergieprojecten verschilt per gemeente op het moment van samenstelling van dit Voortgangsdocument. Het blijft gezien de complexiteit van de opgave en de investeringen die nodig zijn in het elektriciteitsnet van belang dat iedere gemeente voortvarend stappen blijft maken en verder blijft werken aan de realisatie van de RES.

Vervolg Regionale Energie Strategie RES U16

We koersen erop in het voorjaar van 2025 een RES Herijking aan de parlementen aan te bieden voor besluitvorming. De RES Herijking zal een update zijn van RES 1.0 en kijkt, conform de RES 1.0 mogelijk ook over de tijdshorizon van 2030 heen. Voor deze herijking moet een plan MER uitgevoerd worden. In 2023 is de provincie Utrecht een plan-MER gestart voor windenergie. De RES U16 bouwt hier in 2024 op voort door een plan-MER te uit te voeren naar o.a. zon op land. In 2023 wordt dit onderzoek voorbereid.

Achtergrond van de RES

De regionale energie strategie van de RES U16 is één van de dertig regionale energie strategieën die in de afgelopen jaren in Nederland zijn opgesteld. Aanleiding vormde het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd. We dragen met de RES bij aan het behalen van de landelijke doelstellingen van twee klimaattafels: elektriciteit en gebouwde omgeving. Concreet betekent dit dat de RES U16 een aandeel levert aan de landelijke doelstelling van 35 TWh elektriciteit op land met zonne- en windenergie in 2030. De ambitie is om 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken in 2030. De duurzame elektriciteit wordt opgewekt door zon- en windenergie op land en zon op grootschalige daken. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bovengemeentelijke warmtebronnen en hoe deze worden gebruikt voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij staat kennisuitwisseling over de potentie, inzetbaarheid en wijze van realisatie van duurzame warmte centraal.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen