RES Herijking U16

10-01-2024

In 2021 zijn regionaal afspraken gemaakt over hoe we voor 2030 willen overstappen van fossiele naar duurzame elektriciteit en warmte. Ook is afgesproken om in 2025 de met elkaar gemaakte afspraken te actualiseren. Dit noemen we de RES Herijking.

Waarom een herijking van de Regionale Energiestrategie?

In 2021 zijn regionaal afspraken gemaakt over hoe we overstappen van fossiele naar duurzame elektriciteit en warmte. De RES U16 bestaat uit 16 gemeenten, de provincie Utrecht en 4 waterschappen. In de RES 1.0 staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (met zonnevelden en windturbines) opwekken in 2030 binnen de regio. Ook is afgesproken om in 2025 opnieuw te kijken naar de in de RES 1.0 aangewezen gebieden voor grootschalige opwek. En, met elkaar de aangewezen locaties voor zonnevelden of windturbines te herbevestigen of (als het nodig is) te wijzigen. Ook maken we een doorkijk na 2030. Dit noemen we de RES Herijking.

Hiervoor doen we in 2024 gezamenlijk een onderzoek naar de milieueffecten van windturbines en zonnevelden. Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze NRD is de eerste stap van de Milieu Effect Rapportage RES Herijking.

Onderzoek starten in 2024 om de doelstellingen in 2030 te halen

In het onderzoek en de RES Herijking houden we rekening met zowel lokale als provinciale (beleids)ontwikkelingen en verstevigt de regionale samenwerking in de energietransitie.

De provincie Utrecht voert een eigen proces ter voorbereiding van de realisatie van windmolens. Dit proces staat los van het regionale proces. Vanwege de tijd die het regionale milieuonderzoek kost  moeten we nu starten met het onderzoek om in 2025 over de RES Herijking te kunnen besluiten. Het onderzoek loopt daarom gedeeltelijk in dezelfde periode als het provinciale proces.

Ter inzage legging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en participatieplan

De inzagetermijn voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de herijking van de Regionale Energiestrategie (RES Herijking) van de RES regio U16 is beƫindigd. Hier vindt u meer informatie over het proces en staat de reactie op de binnengekomen zienswijzen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen